انار زینتی

انار زینتی

گل كاغذي سفيد

گل کاغذی سفید

درختچه ناندینا

درختچه ناندینا گیاهی است ک نیاز به آفتاب مستقیم و نیم سایه دارد. این گیاه از طریق قلمه، بذر و تقسیم بوته قابل تکثیر است.

گیاه، گل افرا

گیاه، گل افرا

گیاه، گل یاس رازقی

گیاه، گل یاس رازقی

گیاه، گل آناناس

گیاه، گل آناناس