شویدی دم‌روباهی

شویدی دم‌روباهی

دراسینا

دراسینا

پتوس ساتین

پتوس ساتین

پتوس

پتوس

گرچک هندی یا کروتون باغی

گرچک هندی یا کروتون باغی

فیلودندرون

فیلودندرون

برگ بیدی

برگ بیدی ترادسکانتیا زبرینا

آکوبا یا شمشاد ژاپنی

آکوبا یا شمشاد ژاپنی

کالیسیا

کالیسیا

قاشقی ابلق

قاشقی ابلق

پتوس ابلق چماقی

پتوس ابلق چماقی

قاشقی بلک

قاشقی

پتوس حصیری یا پنجره ای

پتوس حصیری یا پنجره ای

گیاه اریکا پالم

گیاه اریکا پالم

گیاه دیفن باخیا

گیاه دیفن باخیا

گیاه آکلونما برفی

گیاه آکلونما برفی

گل گیاه بگونیا آفریقایی

گل گیاه بگونیا هندی

گل گیاه حسن يوسف تايلندي

گل گیاه حسن يوسف تايلندي

گیاه، گل پتوس چماقي

گیاه، گل پتوس چماقي