گل، گیاه آدیانتوم کونئاتوم، کاپیلر(پرسیاوشان)، پلیپدیاسه ها (سرخس ها)
گل، گیاه آدیانتوم کونئاتوم، کاپیلر(پرسیاوشان)، پلیپدیاسه ها (سرخس ها)

این گیاه یک سرخس برزیلی است که به خاطر هیکل ظریف و شاخ و برگ هایش بیشتر از سایر سرخس ها پرورش داده شده است به نحوی که هر یک از برگ هایش به دم برگ باریک ختم شده و وجه تسمیه آنرا به پرسیاوشان توجیه می نمایند.

این گیاه یک سرخس برزیلی است که به خاطر هیکل ظریف و شاخ و برگ هایش بیشتر از سایر سرخس ها پرورش داده شده است به نحوی که هر یک از برگ هایش به دم برگ باریک ختم شده و وجه تسمیه آنرا به پرسیاوشان توجیه می نمایند.

این گیاه دارای انواع مختلفی است که بسیار مقاوم بوده و به خوبی در آپارتمان هایی که هوای معتدل و رطوبت مناسب داشته باشند عادت می کند. آب دادن به آنها باید مرتب صورت بگیرد و از اشعه مستقیم خورشید دور نگه داشته شود و در زمستان در مجاورت رادیاتورها و بخاری قرار نگیرد.

این گیاه را باید در مخلوطی از خاک برگ، زغال طبیعی و خاک خلنگ قرار داد. شاخ و برگ های ظریف این گیاه در گل آرایی استفاده می شود.